Privacy policy (english)

Politika privatnosti

Sadržaj:

 1. Uvod   
 2. Informacije od Članova društvene mreže     
  1. Koje podatke prikupljamo od Članova ooblee društvene mreže, kada i zašto         
  2. Kada i zašto prikupljene podatke Članova društvene dijelimo sa trećim stranama 
 3. Koje podatke prikupljamo od Prodavaca, kada i zašto          
  1. Kada i zašto prikupljene podatke Prodavaca dijelimo sa trećim stranama  
 4. Informacije od Kupaca           
  1. Koje podatke prikupljamo od Kupaca, kada i zašto   
  2. Kada i zašto prikupljene podatke Kupaca dijelimo sa trećim stranama       
 5. Informacije od Posjetilaca ooblee web prezentacije i korisničkog servisa   
  1. Koje podatke prikupljamo od Posjetilaca ooblee web sajta i ooblee korisničkih servisa, kada i zašto        
 6. Informacije od Kolačića (cookies) i sličnih tehnologija          
  1. Koje podatke prikupljamo putem Kolačića (cookies) i sličnih tehnologija i zašto     
 7. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke        
 8. Šta ooblee NE RADE sa vašim ličnim podacima        
 9. Kako čuvamo vaše lične podatke       
 10. ooblee i GDPR
  1. Kontrola i pristup vašim ličnim podacima
  2. Kako čuvamo vaše lične podatke u slučaju prelaska između nacionalnih granica
 11. ooblee kontakti po pitanju zaštite privatnosti

 

1. Uvod

Dobrodošli na ooblee platformu.

ooblee je globalna platforma koja je svoj poslovni koncept usmjerila ka lokalnim zajednicama i upravo fokus na privatnost pojedinaca i njihov osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici je čini drugačijom od sličnih globalnih platformi. Ukoliko ste korisnik ooblee platforme, bilo da ste samo član ooblee društvene mreže („Član ooblee društvene mreže“ ili „Član društvene mreže“), da na ooblee platformi imate svoj Biznis Profil ( „Prodavac“), ako se oglašavate prema lokalnoj zajednici (objavom na “ooblee Marketplace”) ili samo kupujete od Prodavca („Kupac“) ooblee će od vas prikupljati samo neophodne lične podatke, adekvatno ih štititi i sa njima pažljivo rukovati, na način opisan u Politici privatnosti.

U namjeri da svojim korisnicima pružimo platformu koja će povezati interesovanja, ponudu i potražnju u nekoj lokalnoj zajednici, od vas prikupljamo lične podatke (kojima se jedinstveno može identifikovati ili identifikuje pojedinac) ili ne-lične podatke (koji ne identifikuju pojedinca).

Ukoliko se nađete u bilo kojoj od korisničkih uloga koje ooblee platforma nudi, možete biti sigurni da nećemo pratiti vaše online ponašanje, servirati targetirani marketing bilo koje globalne platforme, niti dijeliti vaše lične podatke sa trećim stranama u cilju realizacije bilo kakvih reklamnih ili marketinških kampanja ili aktivnosti. ooblee platforma nudi veoma transparentan i jednostavan koncept oglašavanja prema lokalnoj zajednici, beskompromisno uvažavajući vašu privatnost.     

Termini u ovom dokumentu usklađeni su sa terminologijom koja se koristi u dokumentu “Uslovi korištenja ooblee platforme“ („ooblee Uslovi“, „Uslovi korištenja“) i ukoliko niste sigurni kako funkcioniše neki segment ooblee platforme, molimo da pročitate ooblee Uslove. Takođe, sve odredbe ove ooblee Politike privatnosti djeluju u skladu sa Uslovima korištenja ooblee platforme.

Iako će tekst Politike privatnosti biti dostupan na više jezika prevladaće poslednja verzija teksta na engleskom jeziku.

ooblee zadržava pravo da, iz pravnih, regulatornih ili operativnih razloga, ažurira i mijenja sadržaj ove Politike privatnosti, i te promjene će ući u primjenu od trenutka njihovog objavljivanja na ooblee internet sajtu, odnosno na internet adresi www.ooblee.me. Najnovija verzija ovog dokumenta će zamijeniti sve prethodne.

Pitanja u vezi Politike privatnosti možete slati na e-mail legal@ooblee.me.

 

2. Informacije od Članova društvene mreže

Za potrebe funkcionisanja ooblee društvene mreže od korisnika se prikuplja više tipova podataka, u cilju njihove registracije, postavljanja i dijeljenja sadržaja, komunikacije sa drugim korisnicima ili vlasnicima prodavnice, praćenja i uzajamnog praćenja profila drugih korisnika (prijateljstva) i drugih servisa potrebnih za funkcionisanje društvene mreže.

 

2.1. Koje podatke prikupljamo od Članova ooblee društvene mreže, kada i zašto

Prilikom otvaranja ooblee naloga za Člana društvene mreže korisnici unose lične podatke o svom imenu, prezimenu, mjestu stanovanja i e-mail adresi, kao i profilnu fotografiju. ooblee veoma uvažavaju privatnost korisnika i žele podrazumijevano od njih prikupljati minimum ličnih podataka. ooblee, ukoliko je to potrebno za ostvarivanje servisa, mogu od korisnika tražiti i dodatne podatke, uz jasno obrazloženje o svrsi njihovog prikupljanja i načina na koji će se tim podacima rukovati.

Članovi društvene mreže mogu preko svog korisničkog profila postavljati na društvenu mrežu razne sadržaje (fotografije, tekstove...) i odgovorni su za autorska prava postavljenih sadržaja, kako je uređeno u Uslovima korištenja ooblee platforme.

ooblee društvena mreža može se koristiti na način uobičajen za korištenje globalno rasprostranjenih  društvenih mreža – možete uređivati svoj korisnički profil („Profil na društvenoj mreži“), postavljati i dijeliti Sadržaje, pratiti i uzajamno pratiti profile drugih korisnika (prijateljstva), itd.

Kao Član društvene mreže saglasni ste da za sve Sadržaje koje post-ujete, objavljujete i dijelite posredstvom ooblee društvene mreže, uz zadržavanje svih podrazumijevanih autorskih i vlasničkih prava nad tim sadržajima,  ooblee-ma dajete ne-ekskluzivna prava da bez naknade globalno hostuju, koriste, prikazuju, prevode, modifikuju i distrubuiraju te sadržaje, u skladu sa ovim Pravilima privatnosti i tehničkim podešavanjima vaše ooblee mobilne aplikacije.     

Kao Član društvene mreže dajete pravo da ooblee mogu prikazati podatke profila (korisničko ime, slike...), vaše akcije i uzajamne odnose sa drugim Članovima (sviđanja, praćenja drugih profila, uzajamna praćenja, pinovi...), kao i komentare, u skladu sa postavljenim Uslovima korištenja ooblee platforme, ovom Politikom privatnosti i tehničkim podešavanjima vaše ooblee mobilne aplikacije.

Sve lične podatke prikupljene od Članova društvene mreže ooblee platforma koristi isključivo za potrebe kvalitetne isporuke servisa društvene mreže koje Član društvene mreže želi koristiti, ali i za ostvarivanje uloga Kupca ili Prodavca u trenutku kada Član društvene mreže inicira neku narudžbu na Profilu Prodavnice ii time uđe u poslovni odnos sa Prodavnicom.

 

2.2. Kada i zašto prikupljene podatke Članova društvene dijelimo sa trećim stranama

ooblee informacije o Članovima ooblee društvene mreže mogu dijeliti sa trećim stranama u cilju prevencije, istrage i zaštite bilo kojeg segmenta ooblee platforme, svojih zaposlenih, partnera i korisnika od potencijalnih nelegalnih aktivnosti i aktivnosti koje krše ili povređuju bilo koje odredbe Uslova korištenja ooblee platforme, ove Politike privatnosti ili krše bilo koji zahtjev primjenjivih zakonskih propisa.

ooblee podatke svojih korisnika mogu dijeliti sa trećim stranama i u situacijama kada je potrebno ispuniti neki zakonski zahtjev, odgovoriti na validne sudske zahtjeve ili pozive, kao i na zahtjeve državnih organa koji se bave poslovima nacionalne bezbjednosti ili sprovođenjem primjenjivih zakona.

Lični podaci ooblee korisnika mogu biti podijeljeni sa nekim trećim pravnim licem, u slučaju promjene vlasništva nad ooblee ili u sklopu nekog pravnog procesa reorganizacije ooblee firme (poput spajanja, stečaja, preuzimanja ili prodaje kompanije) ili primjenom važećih zakona.

Članovi ooblee društvene mreže, ukoliko to žele, mogu podijeliti svoj Sadržaj postovan na ooblee platformi na nekoj socijalnoj mreži u vlasništvu treće strane, pri čemu se ti sadržaji mogu dalje dijeliti po uslovima korištenja i privatnosti trećih strana sa kojima su ti sadržaji podijeljeni.

Lični podaci korisnika na ooblee platformi mogu biti podijeljeni sa nekom trećom stranom u skladu sa pravilima koje diktira EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).


3. Koje podatke prikupljamo od Prodavaca, kada i zašto

Prodavce definišemo kao pravna lica (MSP) koja imaju registrovanu djelatnost i fizička lica (individualce) koja nude proizvode i/ili usluge poštujući zakone zemlje u kojoj obavljaju svoje djelatnosti, a u kojoj su lica registrovala svoj Profil Prodavnice na ooblee platformi.
 • Od Prodavaca, prilikom procesa registracije korisničkog naloga, prikupljamo podatke za kontakt kao što su ime Prodavca, naziv grada i države, adresa, telefonski broj i adresu e-pošte.

Ove informacije prikupljamo kako bi mogli identifikovati korisnike i odgovorna lica i uspostaviti poslovni odnos sa vama kao Prodavnicom u skladu sa važećim propisima i kako bi vas mogli kontaktirati i informisati u vezi ooblee servisa koje koristite. Informacije o nazivu grada odnosno države Prodavca su posebno važni, jer će po ooblee konceptu funkcionisanja oglašavanja u lokalnoj zajednici sa vaše prodavnice biti moguće oglasiti neki Sadržaj isključivo na ooblee marketplace-u koji pripada tom gradu ili gradovima u toj državi.

 • Ukoliko ste nakon kreiranja korisničkog naloga pokrenuli proceduru kreiranja svog Biznis Profila, ooblee će od vas tražiti podatke o nazivu prodavnice, adresama lokacija, kao i informacije o preferiranim modelima isporuke („Rezerviši sada i plati na lokaciji“ i „Naruči sada i plati pri isporuci“). Informacije o modelima isporuke uzimamo kroz formu obaveznih upitnika koje su Prodavci dužni popuniti.

Prodavci koji se žele oglasiti na ooblee marketplace-u to mogu uraditi po uslovima oglašavanja koji su postavljeni za njihovu lokalnu zajednicu od strane ooblee Partnera (lokalnih partnera za grad ili državu) i za oglašavanje svog proizvoda ili posta plaćaju prema ooblee platnom računu određenu novčanu nadoknadu. Za potrebe naplate ovih oglašavanja Prodavac koriste usluge treće strane, koja obezbjeđuje payment gateway za naplatu usluga oglašavanja. 

 

3.1. Kada i zašto prikupljene podatke Prodavaca dijelimo sa trećim stranama

ooblee za potrebe pružanja određenih servisa na strani Prodavaca koriste usluge trećih strana, na način i po uslovima datim u Uslovima korištenja ooblee platforme.

Za Prodavce koje žele da korisnicima prikažu lokacije svojih prodajnih mjesta na dinamičkoj mapi, nakon odabira opcije za prikaz na mapi koja pretpostavlja njihovu saglasnost da se ovaj servis pruži po uslovima navedenim u Uslovima korištenja ooblee platforme od strane treće strane koja je provajder interaktivnih mapa za ooblee platformu, ooblee će posredstvom API komunikacije podijeliti sa tom trećom stranom informacije o fizičkim lokacijama prodajnih mjesta Prodavca.  

Prodavci, ukoliko to sami žele, mogu podijeliti svoj post ili proizvod sa ooblee platforme na nekoj socijalnoj mreži u vlasništvu treće strane, pri čemu se ti sadržaji mogu dalje dijeliti po uslovima korištenja i privatnosti trećih strana sa kojima su ti sadržaji podijeljeni.

ooblee informacije Prodavaca mogu dijeliti sa trećim stranama i u cilju prevencije, istrage i zaštite bilo kojeg segmenta ooblee platforme, svojih zaposlenih, partnera i korisnika od potencijalnih nelegalnih aktivnosti i aktivnosti koje krše ili povređuju bilo koje odredbe Uslova korištenja ooblee platforme, ove Politike privatnosti ili krše bilo koji zahtjev primjenjivih zakonskih propisa.

ooblee podatke svojih korisnika mogu dijeliti sa trećim stranama i u situacijama kada je potrebno ispuniti neki zakonski zahtjev, odgovoriti na validne sudske zahtjeve ili pozive, kao i na zahtjeve državnih organa koji se bave poslovima nacionalne bezbjednosti ili sprovođenjem primjenjivih zakona.

Lični podaci ooblee korisnika mogu biti podijeljeni sa nekim trećim pravnim licem, u slučaju promjene vlasništva nad ooblee ili u sklopu nekog pravnog procesa reorganizacije ooblee firme (poput spajanja, stečaja, preuzimanja ili prodaje kompanije) ili primjenom važećih zakona.

Lični podaci korisnika na ooblee platformi mogu biti podijeljeni sa nekom trećom stranom u skladu sa pravilima koje diktira EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

 

4. Informacije od Kupaca

Kupci su Članovi ooblee društvene mreže koji, posredstvom ooblee Android ili iOS mobilne aplikacije, naruče ili rezervišu proizvod tj. ostvare popust dostupan na ooblee marketplace feed-u koji je postovao neki Prodavac.

 

4.1. Koje podatke prikupljamo od Kupaca, kada i zašto

Kupci su članovi ooblee društvene mreže, koji su u procesu registracije naloga na društvenoj mreži već ostavili svoje lične podatke, kako je opisano u sekciji 2 ove Politike privatnosti.

Prilikom prve narudžbe od strane Kupca, ukoliko to zahtijeva način isporuke,  tražiće se dodatni podaci potrebni za realizaciju metoda isporuke (adresa za isporuku, način plaćanja dostave).

Pored ovih podataka, od Kupaca prikupljaju se i ne-lični podaci poput IP adresa i podataka o uređaju sa kojeg pristupaju i browseru koji na njemu koriste.

 

4.2. Kada i zašto prikupljene podatke Kupaca dijelimo sa trećim stranama

ooblee informacije o Kupcima mogu dijeliti sa trećim stranama u cilju prevencije, istrage i zaštite bilo kojeg segmenta ooblee platforme, svojih zaposlenih, partnera i korisnika od potencijalnih nelegalnih aktivnosti i aktivnosti koje krše ili povređuju bilo koje odredbe Uslova korištenja ooblee platforme, ove Politike privatnosti ili krše bilo koji zahtjev primjenjivih zakonskih propisa.

ooblee podatke svojih korisnika mogu dijeliti sa trećim stranama i u situacijama kada je potrebno ispuniti neki zakonski zahtjev, odgovoriti na validne sudske zahtjeve ili pozive, kao i na zahtjeve državnih organa koji se bave poslovima nacionalne bezbjednosti ili sprovođenjem primjenjivih zakona.

Lični podaci ooblee korisnika mogu biti podijeljeni sa nekim trećim pravnim licem, u slučaju promjene vlasništva nad ooblee ili u sklopu nekog pravnog procesa reorganizacije ooblee firme (poput spajanja, stečaja, preuzimanja ili prodaje kompanije) ili primjenom važećih zakona.

Lični podaci korisnika na ooblee platformi mogu biti podijeljeni sa nekom trećom stranom u skladu sa pravilima koje diktira EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

 

5. Informacije od Posjetilaca ooblee web prezentacije i korisničkog servisa

Posjetioci web ooblee prezentacije su internet posjetioci koji pristupe internet sajtu na adresi ooblee.me (i nemaju nijedan tip ooblee korisničkog naloga) ili nekom njegovom pod-domenu koji sadrži korisničku pomoć, uputstva ili korisne informacija od značaja za korištenje platforme, kao i korisnici koji stupe u komunikaciju sa nekim ooblee servisom za pružanje korisničke podrške.

 

5.1. Koje podatke prikupljamo od Posjetilaca ooblee web sajta i ooblee korisničkih servisa, kada i zašto

Posjetioci ooblee web prezentacije nisu vlasnici bilo kojeg ooblee naloga i ne ostavljaju svoje lične podatke na ooblee platformi, osim u slučaju kada se odluče da kreiraju korisnički nalog na ooblee društvenoj mreži, ili da otvore svoju prodavnicu.

Od posjetioca ooblee web prezentacije skupljaju se isključivo ne-lični i nepersonalizovani podaci o gradu iz kojeg posjećuju web sajt (anonimizovana IP adresa),  o tipu njihovog operativnog sistema, browsera i uređaja sa kojeg pristupaju sajtu, posredstvom kolačića (cookies), a u cilju dobijanja informacija o ostvarenom saobraćaju na sajtu i zastupljenosti tehnologija koje koriste posjetioci, kao potencijalni korisnici nekog ooblee servisa.

Od korisnika koji budu inicirali komunikaciju sa ooblee tehničkom podrškom mogu biti traženi dodatni podaci u vezi sa ostvarivanjem komunikacije, isključivo u svrhu davanja odgovora na njihove korisničke zahtjeve.    

 

6. Informacije od Kolačića (cookies) i sličnih tehnologija

Kolačić je informacija postavljena na uređaj u trenutku pregledanja internet stranice ili aplikacije koju ste posjetili. Kolačići obezbjeđuju personalizovano iskustvo korištenja web sajta ili aplikacije jer čuvaju vaša podešavanja (jezik, valuta, da li ste već jednom bili na nekoj internet lokaciji ili stet u prvi put pa je potrebno prikazati neko uputstvo o korištenju…) i koriste ih kada sledeći put posjetite istu web lokaciju, u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.

 

6.1 Koje podatke prikupljamo putem Kolačića (cookies) i sličnih tehnologija i zašto

Kolačići na ooblee platformi koriste se isključivo za potrebe funkcionisanja ooblee servisa.

ooblee jasno informišu korisnike o korištenji kolačića na ooblee platormi I za njihovo korištenje traže saglasnost korisnika. Platformu je, ukoliko želi, moguće korisiti bez upotrebe kolačića, ali uz smanjen kvalitet korisničkog iskustva.

 

7. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaši lični podaci na ooblee platformi čuvaće se sve dok na ooblee platformi imate validan i aktivan korisnički nalog, ili dok sami ne inicirate ukidanje ili brisanje vašeg naloga i na taj način prekinete korisnički ili poslovni odnos sa ooblee.

Ukoliko kao Član ooblee društvene mreže ne želite više koristiti svoj nalog i odlučili ste ga ukinuti (Disable), vaše lične podatke ooblee će čuvati arhivirane za legitimne poslovne svrhe, za potrebe revizija, audita, ili izvršavanja nekog zakonski utemeljenog zahtjeva. U slučaju da inicirate trajno brisanje vašeg naloga na društvenoj mreži, svi njegovi lični podaci će biti trajno izbrisani sa ooblee platforme najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja procedure za brisanje naloga.  

Ukoliko ooblee platformu koristite kao Prodavaci inicirali ste ukidanje vašeg naloga, vaši lični podaci će se čuvati na ooblee platformi arhivirani, i tim podacima ooblee mogu pristupiti jedino za legitimne poslovne svrhe, za potrebe revizija, audita, ili izvršavanja nekog zakonski utemeljenog zahtjeva.

Brisanje ili editovanje nekog pojedinačnog ličnog podatka od strane Prodavaca može dovesti do grešaka ili nedostupnosti u isporuci ooblee servisa, i ooblee za takve situacije ne snose nikakvu odgovornost. Rukovanje ličnim podacima koji su vezani za prodavnicu isključivo je i u potpunosti odgovornost Vlasnika Prodavnice.

 

8. Šta ooblee NE RADE sa vašim ličnim podacima

ooblee nikada i ni u jednoj situaciji neće prodavati, dijeliti, otkrivati, iznajmljivati ili na drugi način ustupiti lične podatke koje se prikupljaju u okviru bilo kojeg segmenta ooblee platforme drugim kompanijama.

ooblee lične podatke prikupljene od svojih korisnika neće dijeliti sa bilo kojom trećom stranom u cilju sprovođenja reklamnih ili marketinških kampanja.

ooblee ne koriste svoje kolačiće da plasiraju targetirane reklamne ili marketinške online kampanje prema posjetiocima ooblee web sajta ili korisnicima nekog ooblee servisa.

 

9. Kako čuvamo vaše lične podatke

ooblee svoje poslovanje baziraju na primjerima dobre prakse menadžmenta informacione bezbjednosti i vode računa o tehničkim i administrativnim mjerama zaštite, o zaštiti informacija od strane svojih zaposlenih i konstantnim obukama i podizanju svijesti po pitanju informacione bezbjednosti i zaštiti ličnih podataka.

ooblee vode računa o menadžmentu informacione bezbjednosti trećih strana, kod kojih zakupljuju hardverske resurse i angažovanih ICT timova koji održavaju infrastrukturu i bave se razvojem web i mobilnih aplikacija.

Po prirodi ideje okretanja ka lokalnim zajednicama i poslovnom konceptu koji je u potpunosti suprotan bilo kakvom agresivnom plasiranju targetiranog marketinga ili praćenja korisničkog ponašanja, ooblee u potpunosti isključuju mogućnost bilo kakvog dijeljenja ličnih podataka u marketinške svrhe, ili ustupanja ličnih podataka drugim kompanijama u bilo koje druge svrhe.

I pored našeg nastojanja da svoj informacioni sistem što kvalitetnije zaštitimo i da sve rizike po bezbjednost ličnih podata blagovremeno procijenimo i tretiramo, sigurnost na internetu nažalost nikome ne može biti u potpunosti i stoprocentno obezbijeđena, tako da ooblee ne mogu dati garanciju o apsolutnoj bezbjednosti vaših ličnih podataka koji se čuvaju i obrađuju na ooblee platformi.       

 

10. ooblee i GDPR

ooblee po pitanju zaštite ličnih podataka posluju u skladu sa pravilima koje diktira EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Za sva pitanja u vezi usklađenošću sa GDPR na raspolaganju su Oficir za zaštitu podataka (Data Protection Officer, DPO), kao i pravno lice sa sjedištem u državi članici EU, koje će ooblee predstavljati u Evropskoj uniji po pitanju zaštite ličnih podataka građana EU.

 

10.1. Kontrola i pristup vašim ličnim podacima

Po pitanju prikupljanja i rukovanja ličnim podacima Članova ooblee društvene mreže i Prodavnica ooblee imaju ulogu Rukovaoca (“Rukovaoc” ili  “Controller“) i  obrađivača („Obrađivač“ ili „Processor“) i ooblee snose svu odgovornost za prikupljanje i obradu ličnih podataka svojih korisnika. ooblee su direktna adresa za bilo koji zahtjev za omogućavanje uvida, preuzimanja kopije, ažuriranja, izmjene, brisanja ili ograničavanja korištenja ličnih podataka ovih korisnika.

 

10.2. Kako čuvamo vaše lične podatke u slučaju prelaska između nacionalnih granica

ooblee posluju u saglasnosti sa GDPR za svako prenošenje ličnih podataka iz EU kao i prenošenje podataka u treće države, kada naše poslovanje nije unutar EU. Prenos ličnih podataka putem ooblee platforme kao i njihoo skladištenje ne vrši se u državama koje nemaju čvrst režim zaštite podataka, koji nije u prihvatljivoj mjeri usaglašen sa GDPR pravilima o zaštiti ličnih podataka.

Naše poslovanje koje potencijalno uključuje transfer podataka u USA (što po prirodi platforme koja je fokusirana na lokalne zajednice nije neophodno) je u skladu sa zahtevima dokumenta EU-U.S. PRIVACY SHIELD.

 

11. ooblee kontakti po pitanju zaštite privatnosti

Ukoliko imate bilo kakav zahtjev po pitanju zaštite ličnih podataka, ili ukoliko želite uložiti žalbu u vezi načina na koji ooblee prikupljaju ili koriste vaše lične podatke možete se obratiti našoj pravnoj službi na e-mail legal@ooblee.me.

ooblee Data Protection Officer (GDPR)
Goran Gosovic
Adresa: Zagoric bb, Podgorica (Montenegro)
e-mail: goran.gosovic@ooblee.me

 

 

 

Privacy policy

 Content

 1. Introduction
 2. Information from Social Network Members
  1. What information do we collect from ooblee Social Network members, when and why
  2. When and why we share the information collected by Members with third parties
 3. What information do we collect from Sellers, when and why
  1. When and why we share the information collected by the Seller with third parties
 4. Information from Customers
  1. What information do we collect from Customers, when and why
  2. When and why we share the information collected by Customers with third parties
 5. Information from Internet users of the Sites
  1. What information do we collect from Internet users of the Sites, when and why
 6. Information from cookies and similar technologies
  1. What information we collect through cookies and similar technologies and why
 7. How long we keep your personal information
 8. What ooblee DO NOT DO with your Personal Information
 9. How we protect your personal information
 10. ooblee and GDPR
  1. Control and access to your personal information
  2. How we protect your personal information when crossing national borders
 11. ooblee Contacts on Privacy

1. Introduction

Welcome to the ooblee platform.

ooblee is a global platform that has focused its business concept on local communities and it is precisely the focus on the privacy of individuals and their sense of belonging to the local community that makes it different from similar global platforms. If you are an ooblee Platform user, whether you are only a member of the ooblee Social Network ("ooblee Social Network Member" or "Social Network Member"), have your Business Profile ("Seller") if you advertise to the local community (by posting to the "ooblee Marketplace") or just buy from the Seller (“Customer”), ooblee will collect only the necessary personal information, adequately protect and handle it carefully, as described in this Privacy Policy.

In order to provide our users with a platform that will link interests, supply and demand in a local community, we collect personal information (which can be uniquely identified or identified by an individual) or non-personal information (which does not identify the individual).

If you find yourself in any of the user roles the ooblee platform offers, you can be assured that we will not monitor your online behavior, serve targeted marketing of any global platform, or share your personal information with third parties for the purpose of implementing any advertising or marketing campaigns or activities. ooblee platform offers a very transparent and simple concept of advertising to the local community, without compromising your privacy.

The terms in this document are consistent with the terminology used in the ooblee Platform Terms (ooblee Terms, Terms of Use) and if you are unsure how a segment of the ooblee Platform works, please read the ooblee Terms. Also, all provisions of this ooblee Privacy Policy operate in accordance with the ooblee Platform Terms & Conditions.

Although the text of Privacy Policy will be available in several languages, in the case of further interpretation, the most recent English version of text the will prevail.

ooblee reserves the right, for legal, regulatory or operational reasons, to update and modify the contents of this Privacy Policy, and these changes will apply from the time they are posted on the ooblee website. The latest version of this document will replace all previous ones.

Questions about Privacy Policy can be sent to legal@ooblee.me.

2. Information from Social Network Members

For the purposes of the functioning of the ooblee social network, multiple types of data are collected from users for the purpose of registering, posting and sharing content, communicating with other users or owners of the Shop, monitoring and reciprocating the profiles of other users (friendship) and other services needed for the social network to function.

2.1. What information do we collect from ooblee Social Network members, when and why

When opening an ooblee account for a Social Network Member, users enter personal information about their first name, last name, place of residence and e-mail address, as well as a profile photo. They are very respectful of the privacy of the users and want to collect a minimum of personal information by default. If required to provide the service, ooblee may also request additional information from users, with a clear explanation of the purpose of their collection and how that information will be handled.

ooblee members of the social network can edit their personal information that they have entered in the account creation process with the tool to edit their user profile, from where they can initiate the procedure of canceling or deleting their account on the social network.

Members of the social network through their user profile can post to the social network various content (phoros, texts...) and are responsible for the copyright of the uploaded content, as regulated in the ooblee Platform Terms of Use.

ooblee social network can be used in a manner common to using globally distributed social networks - you can edit your user profile ("Social Network Profile"), post and share Content, monitor and mutually track other users profiles (friendships), etc.


As a Member of the Social Network, you agree that for all Content you post, post and share through the ooblee Social Network, while retaining all implied copyrights and ownership of those Content, you grant ooblee non-exclusive rights to globally host, use, display, translate, modify and distribute such content in accordance with these Privacy Policy and the technical settings of your ooblee mobile application.

As a Social Network Member, you authorize ooblee to display your profile information (username, pictures, etc.), your actions and relationships with other Members (likes, followings of other profiles, mutual followings, pins,etc.), as well as comments, in accordance with the ooblee Platform Terms of Use, this Privacy Policy and the technical settings of your ooblee mobile application.

The ooblee Platform uses all of the personal information collected by the Members of the social network solely for the purpose of quality delivery of the social network services that the Social Network Member wishes to use, but also to fulfill the role of the Customer or the Seller at the moment when the Social Network Member initiates an order on the Shop Profile and thereby entering into a business relationship with the Shop.

2.2. When and why we share the information collected by Members with third parties

ooblee Information about ooblee Members of the Social Network may be shared with third parties in order to prevent, investigate and protect any segment of the ooblee Platform, its employees, partners and users from potential illegal activities and activities that violate any regulation of the ooblee Platform Terms of Use, these Privacy policies or violate any requirements of applicable law.

ooblee can also share their user's data with third parties in situations where it is necessary to comply with a legal requirement, respond to valid court requests or summonses, as well as to requests from state authorities dealing with national security matters or enforcing applicable laws.

ooblee User Personal Data may be shared with any third party, in the event of a change of ownership of ooblee, or as part of a legal process to reorganize an ooblee Company (such as a merger, bankruptcy, acquisition or sale of a company) or by applicable laws.

Members of the ooblee Social Network, if they wish, may share their Content posted on the ooblee Platform on a third-party social network, and such content may be further shared under the terms and conditions of use and privacy of the third parties with whom it is shared.

User personal information on the ooblee Platform may be shared with a third party in accordance with rules dictated by the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

3. What information we collect from Sellers, when and why

We define sellers as legal entities (SMEs) that have a registered activity and natural persons (individuals) that offer products and/or services in compliance with the laws of the country in which they perform their activities, and in which persons registered their Shop Profile on the ooblee platform.

 • We collect contact information from Sellers during the process of registering a user account, such as the name of the Seller, city and state name, address, telephone number and email address.

We collect this information so that it can identify users and responsible persons and establish a business relationship with you as the Shop in accordance with applicable regulations and so that they can contact and inform you about the ooblee services you use. The information about the city or country name of the Seller is especially important because according to the ooblee concept of functioning of local community advertising from your shop profile it will be possible to advertise some content exclusively on the ooblee marketplace belonging to that city or cities in that country.

 • If, after creating an account, you have initiated the process of creating your Business profile, ooblee will ask you for information about the Shop name, location addresses, as well as information about preferred delivery models ("Reserve now pay on spot" and "Order now pay on delivery") We take information on delivery models through the form of mandatory questionnaires that Sellers are required to complete.

Sellers wishing to advertise on the ooblee marketplace can do so under the terms of advertising set up for their local community by ooblee Partners (Local Partners for city or state) and pay for advertising of their product/post according to the ooblee Payroll account with certain monetary compensation. For the purposes of billing for these advertisements, the Seller uses third party services, which provide a payment gateway for billing for advertising services.

3.1. When and why we share the information collected by the Seller with third parties

ooblee uses third party services for the purposes of providing certain services on the Seller side, in the manner and under the terms and conditions set out in the ooblee Platform Terms of Use.

For Sellers wishing to show users the locations of their points of sale on a dynamic map, after selecting the option to display on a map that assumes their agreement to provide this service under the terms set out in the ooblee Platform Terms of Use by a third party provider of interactive maps for the ooblee platform, ooblee will share with the third party information about the physical locations of the Sellers point of sale through that API.

If they wish, Sellers may share their post or product from the ooblee Platform on a third party owned social network, the content of which may be further shared under the terms of use and privacy of the third parties with whom the content is shared.

ooblee information may be shared by Sellersmwith third parties and for the purpose of preventing, investigating and protecting any segment of the ooblee Platform, its employees, partners and users from potential illegal activities and activities that violate any regulations of the ooblee Platform Terms of Use, this Privacy Policy or other legal document, or any requirements of applicable law.

ooblee will seek your consent before sharing the Shop Owners personal information with any third party for purposes other than those described in this Privacy Policy.

ooblee can share their users data with third parties and in situations where it is necessary to comply with a legal requirement, respond to valid court requests or summonses, as well as to requests from state authorities dealing with national security matters or enforcing applicable laws.

ooblee User Personal Data may be shared with any third party, in the event of a change of ownership of ooblee, or as part of a legal process to reorganize an ooblee Company (such as a merger, bankruptcy, acquisition or sale of a company) or by applicable laws.

User personal information on the ooblee Platform may be shared with a third party in accordance with rules dictated by the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”). 

 4. Information from Customers

Customers are Members of the ooblee Social Network who, through the ooblee Android and iOS Mobile Application, order or reserve a product - obtain a discount available on an ooblee marketplace feed posted by a Seller.

4.1. What information do we collect from Customers, when and why

Customers are members of the ooblee Social Network, who have already left their personal information in the process of registering an account on the social network, as described in Section 2 of this Privacy Policy.

When ordering for the first time by the Customer, if required by the delivery method, additional information will be required to realize the delivery methods (delivery address, delivery payment method).


In addition to this information, non-personally identifiable information is collected from Customers, such as IP addresses and device information, from which they access and the browser they use on it.

4.2. When and why we share the information collected by Customers and with third parties

ooblee can share information with third parties about Customer in order to prevent, investigate and protect any segment of the ooblee Platform, its employees, partners and users from potential illegal activities and activities that violate any regulation of the ooblee Platform Terms of Use, this Policy privacy or other legal document, or any requirements of applicable law.

ooblee can also share their users data with third parties in situations where it is necessary to comply with a legal requirement, respond to valid court requests or summonses, as well as to requests from state authorities dealing with national security matters or enforcing applicable laws.

ooblee User Personal Data may be shared with any third party, in the event of a change of ownership of ooblee, or as part of a legal process to reorganize an ooblee Company (such as a merger, bankruptcy, acquisition or sale of a company) or by applicable laws.

User personal information on the ooblee Platform may be shared with a third party in accordance with rules dictated by the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

 

5. Information from ooblee Website Visitors and Customer Service

Visitors to the ooblee Website are Internet visitors who access the Internet site at www.ooblee.me, and do not have any ooblee account or any sub-domain thereof that contains user assistance, instructions, or useful information relevant to the use of the Platform, as well as users who get in touch with some ooblee customer service.

5.1. What information do we collect from ooblee Website visitors and ooblee customer services, when and why

Visitors to the ooblee Website do not own any ooblee account and do not leave their personal information on the ooblee Platform, unless they decide to create a user account on the ooblee Social Network, or to open their Shop.

Visitors to the ooblee Web Site collect solely non-personal and non-personal information about the city from which they visit the website (anonymized IP address), the type of their operating system, browser and device from which they access the site, via cookies, in order to obtain information on traffic to the site and the representation of technologies used by visitors as potential users of an ooblee service.

Users who initiate communication with ooblee Technical Support may be required to provide additional information regarding communication, solely for the purpose of responding to their customer requests.

6. Information from cookies and similar technologies

A cookie is information placed on your device at the time of viewing the website or application you have visited. Cookies provide a personalized experience of using the website or application because they store your settings (language, currency, have you been to a website before or for the first time so you need to see some usage instructions, etc.) and use them the next time you visit the same site, in order to improve the user experience.

8.1. What information we collect through cookies and similar technologies and why

Cookies on the ooblee platform are used solely for the purpose of operating the ooblee service.

ooblee clearly inform users of the use of cookies on ooblee platorm and seeks the user's consent for their use. The platform, if desired, can be used without the use of cookies, but with reduced quality of user experience.

9. How long we keep your personal information

Your personal information on the ooblee Platform will be stored until you have a valid and active user account on the ooblee Platform, or until you initiate termination or deletion of your account yourself and thereby terminate your ooblee user or business relationship.

If you no longer wish to use your account as an ooblee Member of the Social Network and have chosen to terminate it (Disable), your personal information will be stored by ooblee for legitimate business purposes, revision, audits, or for any legitimate request. In the event that you initiate a permanent deletion of your account on the social network, all its personal data will be permanently deleted from the ooblee platform no later than 90 days from the date of initiation of the deletion procedure for the account.


If you use the ooblee Platform as a Seller and have initiated the termination of your account, your personal data will be archived on the ooblee Platform, and can only access ooblee data for legitimate purposes business purposes, for the purposes of audits, revision, or the execution of any legally justified request.

Deletion or editing of any individual personal information by Sellers may result in errors or inaccessibility in the delivery of ooblee services, and ooblee is not responsible for such situations. The handling of personal data related to the Shop Profile is the sole and complete responsibility of the Shop Owner.

8. What ooblee DO NOT DO with your Personal Information

ooblee will never, under any circumstances, sell, share, disclose, rent or otherwise transfer personal information collected through any segment of the ooblee Platform to other companies.

ooblee will not share personal information collected from its users with any third party for the purpose of conducting advertising or marketing campaigns.

ooblee does not use its cookies to market targeted advertising or online marketing campaigns to ooblee website visitors or users of an ooblee service.

9. How we protect your personal information

ooblee bases its business on good practices in information security management and takes care of technical and administrative security measures, information protection by its employees and constant training and awareness-raising on information security and personal data protection.

ooblee takes care of third party information security management, which leases hardware resources and engaged ICT teams that maintain infrastructure and develop web and mobile applications.

By the nature of the idea of ​​turning to local communities and a business concept that is completely contrary to any aggressive placement of targeted marketing or monitoring of user behavior, ooblee completely excludes the possibility of any sharing of personal information for marketing purposes, or the transfer of personal information to other companies to any other purposes.

Despite our efforts to protect our information system as much as possible and to evaluate and treat all personal data security risks in a timely manner, unfortunately, internet security cannot be fully and wholly provided to anyone, so ooblee cannot guarantee the absolute security of your personal data that are stored and processed on the ooblee platform.

10. ooblee and GDPR

ooblee personal data protection practices operate in accordance with rules dictated by the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Data Protection Officer (DPO) is available for all GDPR compliance issues, as well as a legal entity based in an EU Member State, which ooblee will represent in the European Union regarding the protection of personal data of EU citizens.

10.1. Control and access to your personal information

With respect to the collection and handling of personal information by ooblee Social Network Members, and Shops ooblee has the role of the Handler ("Controller"), the Processor ("Processor") and ooblee bear all responsibility for the collection and the processing of personal data of its users. ooblee is the direct address for any request to enable insight, download, update, modify, delete or restrict the use of these users personal information.

10.2. How we protect your personal information when crossing national borders

ooblee operates in accordance with GDPR for any transfer of personal data from the EU as well as the transfer of data to third countries when our business is not within the EU. The transfer of personal data through the ooblee platform as well as their storage is not carried out in countries that do not have a robust data protection regime that is not reasonably compliant with the GDPR data protection rules.

Our business that potentially involves data transfer to the USA (which by nature is not a local community focused platform) is in line with the requirements of the EU-U.S document. PRIVACY SHIELD.

11. ooblee Contacts on Privacy

If you have any requests for personal data protection, or if you would like to file a complaint regarding how ooblee collects or uses your personal information, you can contact our Legal Service at legal@ooblee.me.

ooblee Data Protection Officer (GDPR)
Goran Gosovic
Address: Zagoric bb, Podgorica (Montenegro)
e-mail: goran.gosovic@ooblee.me